fbpx
Biểu trưng của Viện ung thư

Dịch vụ nghiên cứu lâm sàng TOI

Cung cấp đầy đủ các dịch vụ thử nghiệm lâm sàng

Giai đoạn 1-3

Quản lý tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng

Chúng tôi tiến hành các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng 1, 2 và 3. Chúng tôi đảm bảo tiến hành các thử nghiệm lâm sàng này bằng cách duy trì các hành vi đạo đức ở mức cao nhất.

Theo dõi

Theo dõi bệnh nhân

Chúng tôi quan tâm sâu sắc đến bệnh nhân và sức khỏe của họ. Sau khi họ tham gia thử nghiệm lâm sàng kết thúc, chúng tôi đảm bảo kiểm tra họ. An toàn cho bệnh nhân luôn luôn là một ưu tiên.

Đàm phán

Đàm phán hợp đồng và ngân sách

Chúng tôi tham gia sâu vào việc đàm phán tất cả các hợp đồng và ngân sách.

Nhập dư liệu

Nhập dữ liệu chính xác

Chúng tôi có một nhóm nhập dữ liệu đủ điều kiện để nhập dữ liệu bệnh nhân một cách chính xác và nhất quán.

giao thức

Đảm bảo tuân thủ giao thức

Đảm bảo tuân thủ giao thức và thực hiện nghiên cứu theo cách hiệu quả nhất có thể luôn là mục tiêu của chúng tôi. Việc tuân thủ giao thức và tiến hành đào tạo liên tục để sửa đổi, nếu có, là những gì chúng tôi làm tốt nhất.

Lưu trữ

Lưu trữ và bảo trì tài liệu liên quan đến thử nghiệm

Chúng tôi lưu trữ và bảo quản tất cả các tài liệu của bệnh nhân với sự cẩn trọng cao nhất. Chúng tôi sẽ không bao giờ đánh mất tài liệu của bệnh nhân.

Bắt đầu và kết thúc

Khởi tạo và dùng thử trang web
hoạt động đóng cửa

Chúng tôi cố gắng đáp ứng các lượt truy cập bắt đầu trang web trong thời hạn cần thiết của nhà tài trợ để đảm bảo bệnh nhân đăng ký tham gia mỗi thử nghiệm càng nhanh càng tốt. Các chuyến thăm quan sát của chúng tôi được tiến hành dễ dàng giữa nhóm lâm sàng, nhóm quản lý và các nhà điều tra.

Phê duyệt

Phê duyệt IRB / IFC

Nhóm quản lý của chúng tôi duy trì mối quan hệ tuyệt vời với hầu hết các Ban Đánh giá Định chế (IRB) trên toàn quốc. Điều này cho phép chúng tôi yêu cầu đánh giá nhanh trong hầu hết các tình huống.

Thông tin

Đệ trình cho Ban Đánh giá Thể chế (IRB) hoặc Ủy ban Đạo đức Độc lập (IEC)

Nhóm quản lý của chúng tôi thực hiện đánh giá liên tục các đệ trình quy định cũng như thay đổi quy định 24 giờ, nếu cần, cho IRB. Chúng bao gồm các đơn đăng ký ban đầu, báo cáo tình trạng nghiên cứu, đánh giá tiếp tục, sửa đổi giao thức và bất kỳ bản đệ trình nào khác cần thiết theo hướng dẫn của Hội nghị quốc tế về hài hòa (ICH).

Tìm kiếm các thử nghiệm lâm sàng của chúng tôi

Tìm hiểu thêm về nghiên cứu lâm sàng TOI

Bỏ để qua phần nội dung